3,600,000 4,600,000 
-8%
Hết hàng
3,250,000 
2,300,000